Social Care Wales logo on mint background

 

Gofal Cymdeithasol Cymru yw rheolydd y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru

 

Rydyn ni hefyd yn gyfrifol am godi safonau a datblygu gwybodaeth a sgiliau ymarferwyr, trwy gymwysterau a mathau eraill o ddysgu ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Fel rhan o'r gwaith hwn, rydyn ni’n gweithio gyda'r sector i ddatblygu cyfres o fodiwlau ac adnoddau e-ddysgu ar sawl pwnc.

Ar y dudalen nesaf fe welwch y modiwlau e-ddysgu sydd ar gael. Dewiswch pa iaith yr hoffech ei defnyddio i gael mynediad i'n modiwlau e-ddysgu.

Social Care Wales is the regulator of the social care workforce in Wales

 

We are also responsible for raising standards and developing the knowledge and skills of practitioners through qualifications and other forms of learning for the social care and early years and childcare workforce.

As part of this work, we are working with the sector to develop a series of e-learning modules and resources on several topics.

On the next page you will see the e-learning modules available. Choose which language you would like to use to access our e-learning modules.

 

Cymraeg English